บทความเกี่ยวกับที่ดินTopic : ครอบครองปรปักษ์ ( ที่ดิน )
  »»  มีเนื้อหาย่อย( link)
หัวข้อบทความ  www.land.co.th

การครอบครองปรปักษ์

----------------การครอบครองปรปักษ์ หมายถึงการ เสียสิทธิในทรัพย์สินของตนโดยการถูกผู้อื่น แย่งการครอบครองหรือ ในทางกฏหมายเรียกว่าอายุความได้สิทธิ เป็นการที่บุคคลอื่นจะได้สิทธิ์ หรือ กรรมสิทธิในทรัพย์สินของเราโดยการครอบครอง ทั้งนี้ตามกฏหมายแพ่งและ พาณิชย์ระบุไว้ว่าบุคคลใด ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลอื่นไว้โดยสงบ และโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปี ถือว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์
---------------หลักเกณฑ์แห่งการครอบครองปรปักษ์
1. ครอบครอง หมายถึงกิริยาเข้ายึดถือทรัพย์สิน เช่นเข้าทำประโยชน์ปลูกพืช เลี้ยงสัตย์ในเรือกสวน ไร่ นา ถือว่าได้ครอบครองเรือกสวน ไร่ นา นั้นแล้วเป็นต้น
2. ทรัพย์สินของผู้อื่น หมายถึงทรัพย์สินที่เข้าของมีกรรมสิทธิ์อยู่ และ ในกรณีที่ดินจะต้องเป็นที่ดินมีโฉนด หรือ ตราจองเท่านั้น
3. โดยสงบ คือการครอบครองโดยปราศจากการช่มขู่ การใช้กำลัง การหลอกลวง และ ไม่มีใครหวงห้ามกีดกัน แสดงความเป็นเจ้าของ หรือ ฟ้องร้องขับไล่ได้
4. โดยเปิดเผย คือการครอบครองโดยไม่ได้หลบซ่อนเร้น ปิดบัง หรือ อำพรางใด ๆ
5. ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ คือการครอบครองโดยเจตนาตั้งใจที่จะเป็นเจ้าของทรัพย์ สินนั้น มิใช่ครอบครองแทนผู้อื่น
6. ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี ความหมายของอสังหาริมทรัพย์โดยทั่วไป หมายถึงที่ดิน รวมถึงทรัพย์สินที่ติดกับที่ดิน เช่น ตึกรามบ้านช่อง อาคารวัตถุถาวร
หมายเหตุ การฟ้องคดีเพื่อเอาคืนที่ดิน ซึ่งถูกแย่งการครอบครอง ต้องฟ้องภายใน 1 ปี นับจากถูกแย่งการครอบครอง มิใช้นับจาก ที่เจ้าของที่ดินทราบเรื่อง

ที่มา : Land.co.th
 
copyright 2006 © land.co.th