บทความเกี่ยวกับที่ดินTopic : กรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน
  »»  มีเนื้อหาย่อย( link)
หัวข้อบทความ  www.land.co.th

กรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน

----------------กรรมสิทธิ์รวมในที่ดินหมายถึง ที่ดินซึ่งมีชื่อเจ้าของอยู่หลาย ๆ คน มักพบได้เสมอในบ้านเรา อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการจัดการมรดก ซี่งนิยม แบ่งที่ดินให้ลูก ๆ หลาย ๆ คนหรืออาจเกิดจาการร่วมทุน ทำมาค้าขาย หรือ ลงทุน ซึ่งต้องมีการลงชื่อหลาย ๆ คน ปัญหาในกรรมสิทธิ์รวม มักเกิดตอนมีการเปลี่ยนมือกรรมสิทธิ์ เช่น บางคนต้องการจำนอง บางคนต้องการขายสิทธิ์ในส่วนของตน เป็นต้น ในทางกฏหมายมีข้อบัญญัติที่ควรทราบดังนี้คือ
-----1. กฏหมายถือว่า ผู้เป็นเจ้าของร่วมกัน มีส่วนในที่ดินเท่า ๆ กัน โดยเจ้าของรวมมีสิทธิจัดการทรัพย์สินร่วมกัน
-----2. เจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ มีสิทธิใช้ทรัพย์สินได้ แต่การใช้นั้นต้องไม่ขัดต่อ สิทธิ แห่งเจ้าของอื่น ๆ และ มีสิทธิ ได้ดอกผลในส่วนของตนตามทรัพย์สินนั้น
-----3. เจ้าของรวมคนหนึ่ง จะจำหน่ายในส่วนของตน หรือ จำนอง หรือ ก่อให้เกิดภาระติดพันได้ แต่ตัวทรัพย์สินนั้น จะจำหน่าย จำนำ จำหนอง หรือ ก่อให้เกิดภาระติดพันได้ ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของร่วมทุกคน
-----4. เจ้าของรวมต้องรับภาระร่วมกับเจ้าของรวมคนอื่น ตามส่วนของตนในการออกค่าจัดการ ค่าภาษีอากร และ ค่ารักษา รวมถึงค่าใช้ทรัพย์สิน ร่วมกัน
-----5. เจ้าของรวมคนหนึ่งมีสิทธิ เรียกให้แบ่งทรัพย์สินได้ เว้นแต่จะมีนิติกรรมขัดอยู่

ที่มา : Land.co.th
 
copyright 2006 © land.co.th