บทความเกี่ยวกับที่ดินTopic : จำนวนประชากรในเขตกรุงเทพ เปรียบเทียบกับปริมลฑล และทั่วประเทศ
  »»  มีเนื้อหาย่อย( link) วิธีค้นหา : กด Ctrl+F และกรอกชื่อที่ต้องการค้นหา Download  »»  โ ปรแกรมอ่านไฟล์ PDF
หัวข้อบทความ  www.land.co.th


จังหวัด 2546 (คน) 2547 (คน) พื้นที่ ความหนาแน่น ปี 2547
รวม ชาย หญิง (ตร.กม.) (คน/ตร.กม.) เพิ่ม/ลด (%)
กรุงเทพมหานคร 5,844,607 5,634,132 2,698,051 2,936,081 1,568.737 3,592 -3.60
สมุทรปราการ 1,045,850 1,049,416 508,858 540,558 1,004.100 1,045 0.34
นนทบุรี 924,890 942,292 448,399 493,893 622.300 1,514 1.88
นครปฐม 812,404 798,016 385,952 412,064 2,168.300 368 -1.77
ปทุมธานี 739,404 769,998 371,021 398,977 1,525.900 505 4.14
สมุทรสาคร 448,199 442,687 215,522 227,165 872.400 507 -1.23
กรุงเทพมหานคร                            
และปริมณฑล 9,815,354   9,636,541   4,627,803   5,008,738   7,761.737   1,242   -1.82  
ทั่วราชอาณาจักร 63,079,765   61,973,621   30,616,790   31,356,831   513,115.000   121   -1.75  

 

 

ที่มา :กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
copyright 2006 © land.co.th