บทความเกี่ยวกับที่ดินTopic : สถิติปริมาณการออกหนังสืออนุญาติทำการค้าที่ดินทั่วประเทศ
  »»  มีเนื้อหาย่อย( link) วิธีค้นหา : กด Ctrl+F และกรอกชื่อที่ต้องการค้นหา Download  »»  โ ปรแกรมอ่านไฟล์ PDF
หัวข้อบทความ  www.land.co.th


สถิติปริมาณการออกหนังสืออนุญาตทำการค้าที่ดินทั่วประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ 2535 - พ.ศ. 2549
ปี
กรุงเทพ ฯ (จำนวนราย)     ต่างจังหวัด (จำนวนราย) รวมทั่วประเทศ
2535 275 65 340
2536 186 106 292
2537 291 431 722
2538 323 485 808
2539 179 272 451
2540 87 111 198
2541 20 13 33
2542 14 16 30
2543 29 25 54
2544 66 15 81
2545 130 94 224
2546 281 83 364
2547 266 137 403
2548 201 417 618
2549* 155 234 389
รวม 2,503 2,504 5,007
* หมายเหตุ : พ.ศ. 2549(เป็นรายงานการออกหนังสืออนุญาตทำการค้าที่ดิน ณ.กรมที่ดิน ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549)

 

 

ที่มา :สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 
copyright 2006 © land.co.th