บทความเกี่ยวกับที่ดินTopic : นิยามคนต่างด้าว หรือ นิติบุคคลที่เป็นต่างด้าว
 
ลำดับ
หัวข้อบทความ
วันที่ลงบทความ
 

นิยามคนต่างด้าว หรือ นิติบุคคลที่เป็นต่างด้าว

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ระบุนิยามของคนต่างด้าวไว้ดังนี้
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
"คนต่างด้าว" หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้"คนต่างด้าว" หมายความว่า
      (๑) บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
      (๒) นิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
      (๓) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และมีลักษณะดังต่อไปนี้
            (ก) นิติบุคคลซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น ถือโดยบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) ลงทุนมีมูลค่าตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น
            (ข) ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียน ซึ่งหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการเป็นบุคคลตาม (๑)
      (๔) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น ถือโดยบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือนิติบุคคล ซึ่งมีบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ลงทุนมีมูลค่าตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมด ในนิติบุคคลนั้น เพื่อประโยชน์แห่งคำนิยามนี้ให้ถือว่าหุ้นของบริษัทจำกัด ที่มีใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือเป็นหุ้นของคนต่างด้าว เว้นแต่จะได้มีกฎกระทรวงกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
"ทุน" หมายความว่า ทุนจดทะเบียนของบริษัทจำกัด หรือทุนชำระแล้วของบริษัทมหาชนจำกัด หรือที่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือสมาชิกนำมาลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลนั้น


 
 
ที่มา : กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
     
 
copyright 2006 © land.co.th