บทความเกี่ยวกับที่ดินTopic :การตั้งบริษัท เพื่อรับโอน ที่ดิน เพื่อประโยชน์แก่คนต่างด้าว
 
ลำดับ
หัวข้อบทความ
 

 

ประกาศกรมที่ดิน

เรื่อง ตั้งบริษัทจำกัดขึ้นรับโอนที่ดินไว้เพื่อประโยชน์แก่คนต่างด้าว

_____________

                         กรมที่ดินและกระทรวงมหาดไทยได้วางหลักเกณฑ์การปฏิบัติ กรณีนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวมีส่วนได้เสียรวมอยู่ด้วย ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมได้มาซึ่งที่ดิน เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ดังนี้

          ๑. ในการขอได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลให้สอบสวนว่านิติบุคคลนั้นเป็นนิติบุคคลที่ต้องด้วยมาตรา ๙๗ และมาตรา ๙๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินหรือไม่ โดยให้นิติบุคคลนั้นแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้คือ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับหนังสือรับรอง รายงานการประชุม หนังสือรับรองจากตลาดหลักทรัพย์ว่าจะควบคุมอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวไม่ให้เกินกว่าร้อยละ ๔๙ ของทุนจดทะเบียน แบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน หลักฐานการจดทะเบียนเป็นสมาคม สหกรณ์ หรือมูลนิธิ ทะเบียนสมาชิกของสมาคมหรือสหกรณ์ และเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

          กรณีบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ผู้ขอได้มาซึ่งที่ดิน มีนิติบุคคลอื่นมาถือหุ้นและนิติบุคคลนั้นมีผู้ถือหุ้นโดยนิติบุคคลอื่นอีก ก็ให้พิจารณาว่านิติบุคคลอื่นที่มาถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่ต้องด้วยมาตรา ๙๗ และมาตรา ๙๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินหรือไม่ จนกว่าจะขาดตอน และในกรณีนิติบุคคลอื่นนั้นเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในการตรวจสอบว่าจะเป็นนิติบุคคลที่ต้องด้วยมาตรา ๙๘แห่งประมวลกฎหมายที่ดินหรือไม่ ให้นิติบุคคลนั้นแสดงหลักฐานหนังสือรับรองจากตลาดหลักทรัพย์ว่าจะควบคุมอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวไม่ให้เกินกว่าร้อยละ ๔๙ ของทุนจดทะเบียน และการขอได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลต้องอยู่ภายในขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้น

          ๒. กรณีนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ถือที่ดินตามกฎหมายอื่นขอได้มาซึ่งที่ดิน หรือกรณีธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่บัญญัติขึ้นไว้โดยเฉพาะ หรือบริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย ขอได้มาซึ่งที่ดินตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จัดตั้งขึ้นนั้น ก็ไม่ต้องสอบสวนตามข้อ ๑ และไม่ต้องดำเนินการตามข้อ ๔ ของประกาศนี้เพราะการได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลดังกล่าวเป็นไปตามนัยแห่งกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะซึ่งยกเว้นบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

          ๓. กรณีนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวร่วมถือหุ้นอยู่ด้วยตั้งแต่ ๔๐ % ขึ้นไป ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ขอได้มาซึ่งที่ดิน เป็นกรณีที่ได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้ว จึงไม่ต้องดำเนินการตามข้อ ๔ ของประกาศนี้เช่นกัน แต่ทั้งนี้จะต้องมีหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแจ้งให้ทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย

          ๔. กรณีนิติบุคคลที่ไม่ต้องด้วยมาตรา ๙๗ และมาตรา ๙๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินขอได้มาซึ่งที่ดิน หากนิติบุคคลนั้นมีผู้ถือหุ้นหรือทุนของคนต่างด้าวตั้งแต่ ๔๐ % ขึ้นไป ก่อนจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้แก่ผู้ขอ ในกรณีที่ดินนั้นอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครให้ส่งเรื่องไปให้กรมที่ดินพิจารณาสั่งการก่อนทุกราย สำหรับที่ดินที่อยู่จังหวัดอื่นให้เสนอเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาสั่งการก่อนทุกราย และหากนิติบุคคลตามนัยดังกล่าวขอได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในห้องชุด ก็ให้ดำเนินการตามนัยเดียวกัน เนื่องจากพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๓๐ ได้บัญญัติให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายที่ดินมาใช้บังคับแก่การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุดโดยอนุโลม

              

                                                                                             ประกาศ ณ วันที่   ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๔

                                                                                                       

                                                                                                       (นายประวิทย์  สีห์โสภณ)

                                                                                      ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  รักษาราชการแทน

                                                                                                            อธิบดีกรมที่ดิน

 

( ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๔)


 

 


ี่  มท  ๐๕๑๕/ว  ๒๖๕๗                                                            กระทรวงมหาดไทย

                                                                                                   ถนนอัษฎางค์  กทม. ๑๐๒๐๐

                                                                     ๕  สิงหาคม  ๒๕๔๖

เรื่อง   ตั้งบริษัทจำกัดขึ้นรับโอนที่ดินเพื่อประโยชน์แก่คนต่างด้าว

เรียน   ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง    ๑. หนังสือกรมที่ดิน  ลับ  ด่วนที่สุด  ที่  มท ๐๗๐๘/ว ๙๑๔  ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๓๑

              ๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ลับ ด่วนมาก ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๒๕ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕

              ๓. หนังสือกรมที่ดิน ลับ ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๘๖๘๘ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๑

                   ตามหนังสือกรมที่ดินที่อ้างถึง ๑ ใน (๗) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่อ้างถึง ๒ และหนังสือ

กรมที่ดินที่อ้างถึง ๓ ใน (๖) ไว้วางหลักเกณฑ์เป็นทางปฏิบัติว่า กรณีนิติบุคคลที่ไม่ต้องด้วยมาตรา ๙๗

และมาตรา ๙๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ขอได้มาซึ่งที่ดิน หากนิติบุคคลนั้นมีผู้ถือหุ้นหรือทุนของ

คนต่างด้าวตั้งแต่ ๔๐% ขึ้นไป ก่อนจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้แก่ผู้ขอ ในกรณีที่ดินนั้นอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร ให้ส่งเรื่องไปให้กรมที่ดินพิจารณาสั่งการก่อนทุกราย และสำหรับที่ดินที่อยู่ในจังหวัดอื่น

ให้เสนอเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาสั่งการก่อนทุกราย โดยหากนิติบุคคลตามนัยดังกล่าว ขอได้

มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในห้องชุด ก็ให้ดำเนินการตามนัยเดียวกัน  นั้น

                   กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า  เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ

ราชการเพื่อประชาชน จึงให้ยกเลิกหลักเกณฑ์ใน  (๗) ตามหนังสือกรมที่ดิน ลับ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๐๘/

ว ๙๑๔ ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๓๑ และให้ยกเลิกหนังสือกระทรวงมหาดไทย ลับ ด่วนมาก ที่ มท ๐๖๑๐/

ว ๒๕ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ และหลักเกณฑ์ใน (๖) ตามหนังสือกรมที่ดิน ลับ ที่ มท ๐๗๑๐/

ว ๑๘๖๘๘ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๑

                   จึงเรียนมาเพื่อทราบ และสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป

 

                                                                     ขอแสดงความนับถือ

 

                                                  (ลงชื่อ)         ประวิทย์  สีห์โสภณ

                                                                 (นายประวิทย์  สีห์โสภณ)

                                                               รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

                                            หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่งคงภายใน

กรมที่ดิน

สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๙๑๘๙  ,โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๐๖๒๓,  โทร. (มท) ๕๐๘๐๑-๑๒ ต่อ ๒๓๗

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                   

ที่มา : กระทรวงมหาดไทย กรมที่ดิน
 
copyright 2006 © land.co.th