บทความเกี่ยวกับที่ดินTopic :การเช่าที่ดินของคนต่างด้าวเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
 
ลำดับ
หัวข้อบทความ
 

การเช่าที่ดินของคนต่างด้าวเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม

                         โดยทั่วไปคนต่างด้าวสามารถเช่าที่ดินในประเทศไทยได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ กล่าวคือ สามารถทำสัญญาเช่าได้ไม่เกินสามสิบปี และเมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลงสามารถต่อสัญญาได้อีกไม่เกินสามสิบปีนับแต่วันต่อสัญญา  ต่อมาเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2542 รัฐบาลมองเห็นความสำคัญในการสนับสนุนการลงทุนในการประกอบการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม จึงได้ตราพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 ขึ้นใช้บังคับ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขแตกต่างจากการเช่าทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังกล่าว สำหรับใช้เฉพาะกรณีการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่งคนต่างด้าวสามารถเลือกเช่าที่ดินโดยมีเนื้อที่ไม่เกินหนึ่งร้อยไร่ หรือเกินกว่าหนึ่งร้อยไร่ก็ได้ ทั้งนี้หลักเกณฑ์สำหรับการเช่าที่ดินมีเนื้อที่ไม่เกินหนึ่งร้อยไร่มีดังนี้

                        1. กำหนดระยะเวลาการเช่าไว้เกินกว่า 30 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปี ซึ่งผู้เช่าและผู้ให้เช่าอาจตกลงกันต่อระยะเวลาการเช่าออกไปอีกได้มีกำหนดไม่เกิน 50 ปี นับแต่วันที่ตกลงกัน

                        2. การเช่าต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ มิฉะนั้นเป็นโมฆะ

                        3. ผู้ให้เช่าต้องเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์

                        4. สิทธิการเช่าสามารถนำไปใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้โดยการจำนองได้

                        5. สิทธิและหน้าที่ตามการเช่าให้ตกทอดแก่ทายาทได้ และผู้เช่าจะให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิการเช่าให้แก่บุคคลภายนอกได้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาเช่า

                        6. อสังหาริมทรัพย์ที่จะจดทะเบียนเช่าจะต้องอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใด ดังนี้

                                  6.1 บริเวณที่กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

                                  6.2 เขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

                        7. ประเภทของพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมที่จดทะเบียนเช่าต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

                                  7.1 พาณิชยกรรมที่มีการลงทุนไม่ต่ำกว่ายี่สิบล้านบาท

                                  7.2 อุตสาหกรรมที่สามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

                                  7.3 พาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

                        8. ประเภทของพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมที่ให้คนต่างด้าวจดทะเบียนการเช่าได้ต้องเป็นประเภทที่คนต่างด้าวสามารถประกอบธุรกิจได้ตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

                             สำหรับการเช่าที่ดินมีเนื้อที่เกินกว่าหนึ่งร้อยไร่นั้น นอกจากจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังจะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ด้วย

                             1. เป็นการประกอบกิจการที่เพิ่มมูลค่าการส่งออกหรือสนับสนุนการจ้างแรงงานภายในประเทศ

                             2. เป็นการประกอบกิจการที่ยังไม่มีในราชอาณาจักรหรือมีแต่ไม่เพียงพอ

                             3. เป็นการประกอบกิจการที่มีกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยหรือเป็นการพัฒนาด้านเทคโนโลยี

                             4. เป็นการประกอบกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างสูงตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

                             5. ในกรณีที่คนต่างด้าวเป็นผู้เช่า ผู้เช่าช่วง หรือผู้รับโอนสิทธิการเช่า การประกอบพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมนั้นจะต้องมีการลงทุนไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท โดยไม่รวมถึงจำนวนเงินค่าเช่า  และต้องนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรหรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศหรือถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ ตามจำนวนเงินลงทุนทั้งหมด


กองนิติการ

 

 


 

Hire of Immovable Property for Commerce and Industry by Alien

                             In general, an alien may hire land in Thailand as provided by the Civil and Commercial Code and the contract of hire cannot exceed thirty years thereof. Once the contract comes to an end, it can be renewed, but it must not exceed thirty years from the date of renewal.

                             Later and according to the Government policy focusing on boosting industrial and commercial investment, the Hire of Immovable Property for Commerce and Industry Act B.E. 2542 was enacted and subsequently put into force on May 19th, 1999. The Act aims at providing specific rules and conditions in respect of the hire of immovable property for commercial and industrial purposes whereby an alien can choose either from hiring land not exceeding one hundred rai or more than one hundred rai. Provided that the following rules for hiring land not exceeding one hundred rai must be satisfied:

                             1.  The duration of a hire of immovable property shall exceed thirty years but not exceed fifty years. In this instance, the letter and the hirer may make an agreement to renew the contract but it shall not exceed fifty years from the day the agreement is made;

                             2.  The contract of hire shall be made in writing and registered by the competent official;

                             3.  The letter shall have possession in such immovable property;

                             4.  The right of hire can be used as suretyship for performance of obligation by mortgage;

                             5.  The right and duties of hire are devolvable upon the heir and the hirer can sublet or transfer his right of hire to a third person unless otherwise provided by the contract of hire;

                             6.  Immovable property to be hire registered by the competent official under this Act shall be located in either area of the followings;

                                       6.1  the area specified by the law on Town and Country Planning as for commercial or industrial purpose,

                                       6.2  the industrial estate zone provided by the law on Industrial Estate of Thailand,

                             7.  A commerce or industry applied for a registration of hire shall obtain, prior to the registration, either of the following appearances;

                                       7.1  Being a commerce with an investment cost not less than Baht twenty million;

                                       7.2  Being an industry that is eligible to be granted a certificate of investment promotion under the law on Investment Promotion;

                                       7.3  Being a commerce or industry which benefits the economic and social of the country as declared by the Minister of Ministry of Interior and endorsed by the cabinet.

                             8.  The type of commerce or industry whereby an alien can apply for registration must be a commerce or industry upon which an alien can make business under the law on Business Operation of an Alien.

In the case of hiring the land more that one hundred rai, besides the satisfaction of the aforementioned rules, either of the following rules must also be met:

                             1.  The operation of such commerce or industry shall add value to an exportation or support employment in the country;

                             2.  Such operation shall never be operated in the Kingdom, unless otherwise inadequate;

                             3.  Such operation shall incorporate state of the art production process or technology development;

                             4.  Being in high benefit to the country’s economic and social as declared by the minister of Ministry of Interior and endorsed by the cabinet;

                             5.  In the case where an alien is a hirer, sub-hirer or a transferee of the right of hire, an investment in an operation of such commerce or industry shall not be less than Baht one hundred million excluding the cost of hire. Also, the total amount of money invested shall be foreign exchange brought into the Kingdom or withdrawn from the foreign currency deposit account or withdrawn from the non-resident Baht account.


Legal Affairs Division

Department of Land

 

 

FOR more information please call 0-2225-5758, 0-2224-0187 FAX   0-2224-0187 E-mail Address : bangkok@dol.go.th


 
ที่มา :กองนิติการ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
 
copyright 2006 © land.co.th