บทความเกี่ยวกับที่ดินTopic : อสังหาริมทรัพย์กับบุคคลต่างด้าว
  »»  มีเนื้อหาย่อย( link)
หัวข้อบทความ  www.land.co.th
อสังหาริมทรัพย์กับบุคคลต่างอ้าวความหมายของต่างด้าว หรือ นิติบุคคลที่เป็นต่างด้าว »»   
1
ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของคนต่างด้าวและนิติบุคคล ซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าว พ.ศ. 2547   »»    
2
การตั้งบริษัท เพื่อรับโอน ที่ดิน เพื่อประโยชน์แก่คนต่างด้าว »»   
3
สรุปการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ใน ที่ดิน ของบุคคลต่างด้าว »»  ENGLISH VERSION  
4
การได้มาซึ่งที่ดินหรือห้องชุดของคนต่างด้าว และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าว »» ENGLISH VERSION  
5
การเช่าที่ดินของคนต่างด้าวเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม  »»  ENGLISH VERSION  
6
การได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว »» ENGLISH VERSION  
7
การจำหน่ายที่ดินของบุคคลต่างด้าว »»   
8
การขอได้มาซึ่งที่ดิน ของคนไทยซึ่งเป็นคู่สมรส ของคนต่างด้าว »»  ( PDF ) ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF  
     
ที่มา : กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
 
copyright 2006 © land.co.th