บทความเกี่ยวกับที่ดินTopic : ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ที่ใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม(1)
  »»  มีเนื้อหาย่อย( link) วิธีค้นหา : กด Ctrl+F และกรอกชื่อถนนที่ต้องการค้นหา
หัวข้อบทความ  www.land.co.th

สรุปบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี 2547-2550
เขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตปทุมวัน เขตบางซื่อ เขตบางรัก เขตสัมพันธวงศ์ เขตบางคอแหลม เขตสาทร เขตยานนาวา

1 ถนนสีลม 340,000 - 600,000
2 ถนนธนิยะ 340,000 - 510,000
3 ถนนเยาวราช 260,000 - 510,000
4 ถนนสุรวงศ์ 370,000 - 470,000
5 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 51,000 - 430,000
6 ถนนพัฒน์พงษ์ 430,000
7 ถนนมังกร 150,000 - 430,000
8 ถนนราชวงศ์ 340,000 - 430,000
9 ถนนสำเพ็ง 340,000 - 430,000
10 ถนนเจริญกรุง 51,000 - 380,000
11 ถนนพระราม 4 170,000 - 380,000
12 ถนนมหาจักร 180,000 - 380,000
13 ถนนศาลาแดง 220,000 - 380,000
14 ถนนอิสรานุภาพ 340,000 - 380,000
15 ถนนไกรสีห์ 200,000 - 340,000
16 ถนนเดโช 300,000 - 340,000
17 ถนนปราโมทย์ 300,000 - 340,000
18 ถนนเพลินจิต 200,000 - 340,000
19 ถนนมเหสักข์ 300,000 - 340,000
20 ถนนสาทรเหนือ 260,000 - 340,000
21 ถนนวรจักร 130,000 - 340,000
22 ถนนจักรพงษ์ 78,000 - 330,000
23 ถนนราชดำริ 170,000 - 320,000
24 ถนนวิทยุ 170,000 - 320,000
25 ถนนคอนแวนต์ 170,000 - 300,000
26 ถนนจักรเพชร 170,000 - 300,000
27 ถนนตรีเพชร 85,000 - 300,000
28 ถนนพระราม 1 110,000 - 300,000
29 ถนนพระสุเมรุ 51,000 - 300,000
30 ถนนพาหุรัต 170,000 - 300,000
31 ถนนมหาไชย 85,000 - 300,000
32 ถนนสุรศักด์ิ 260,000 - 300,000
33 ถนนหลวง 150,000 - 300,000
34 ถนนอนุมานราชธน 240,000 - 300,000
35 ถนนอนุวงศ์ 260,000 - 300,000
36 ถนนประชุม 270,000 - 300,000
37 ถนนแปลงนาม 210,000 - 300,000
38 ถนนผดุงด้าว 170,000 - 300,000
39 ถนนเยาวพานิช 210,000 - 300,000
40 ถนนสาทรใต้ 170,000 - 300,000
41 ถนนหลังสวน 200,000 - 300,000
42 ถนนตานี 150,000 - 300,000
43 ถนนข้าวสาร 150,000 - 300,000
44 ถนนสี่พระยา 130,000 - 270,000
45 ถนนบำรุงเมือง 85,000 - 270,000
46 ถนนมหาพฤฒาราม 130,000 - 270,000
47 ถนนเสือป่า 180,000 - 270,000
48 ถนนทรงวาด 150,000 - 260,000
49 ถนนกรุงเกษม 68,000 - 260,000
50 ถนนข้าวหลาม 210,000 - 260,000
51 ถนนเจ้าคำรพ 150,000 - 260,000
52 ถนนชิดลม 210,000 - 260,000
53 ถนนนเรศ 210,000 - 260,000
54 ถนนบ้านหม้อ 85,000 - 260,000
55 ถนนบูรพา 210,000 - 260,000
56 ถนนประมวญ 210,000 - 260,000
57 ถนนป้นั 210,000 - 260,000
58 ถนนพลับพลาไชย 170,000 - 260,000
59 ถนนราชดำเนินกลาง 170,000 - 260,000
60 ถนนศรีเวียง 210,000 - 260,000
61 ถนนสารสิน 210,000 - 260,000
62 ถนนสิบสามห้าง 260,000
63 ถนนตรีมิตร 170,000 - 260,000
64 ถนนทรงสวัสด์ิ 170,000 - 260,000
65 ถนนรามบุตรี 180,000 - 260,000
66 ถนนตะนาว 100,000 - 240,000
67 ถนนตีทอง 85,000 - 240,000
68 ถนนเข้าราชดำริอาเขต 190,000 - 240,000
69 ถนนสันติภาพ 200,000 - 210,000
70 ถนนพญาไท 140,000 - 210,000
71 ถนนจักรพรรดิพงษ์ 170,000 - 210,000
72 ถนนจารุเมือง 85,000 - 210,000
73 ถนนทรัพย์ 190,000 - 210,000
74 ถนนบรรทัดทอง 160,000 - 210,000
75 ถนนพาดสาย 210,000
76 ถนนมหรรณพ 170,000 - 210,000
77 ถนนมหาราช 85,000 - 210,000
78 ถนนมังกร 1 210,000
79 ถนนมิตรพันธ์ 150,000 - 210,000
80 ถนนไมตรีจิตต์ 130,000 - 210,000
81 ถนนยุคล 2 120,000 - 210,000
82 ถนนราชินี 85,000 - 210,000
83 ถนนสว่าง 110,000 - 210,000
84 ถนนหลานหลวง 100,000 - 210,000
85 ถนนอัษฎางค์ 130,000 - 210,000
86 ถนนอารีดูนังต์ 210,000
87 ถนนนครสวรรค์ 82,000 - 210,000
88 ถนนพีระพงศ์ 190,000 - 210,000
89 ถนนภาณุรังษี 210,000
90 ถนนมหานคร 210,000
91 ถนนเฟ่อื งนคร 130,000 - 200,000
92 ถนนจรัสเมือง 140,000 - 190,000
93 ถนนเจริญเมือง 170,000 - 190,000
94 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ 77,000 - 190,000
95 ถนนสามเสน 60,000 - 190,000
96 ถนนราชดำเนินนอก 85,000 - 180,000
97 ถนนกลันตัน , ลำพูนไชย 170,000
98 ถนนบุญศิริ 130,000 - 170,000
99 ถนนประชาธิปไตย 78,000 - 170,000
100 ถนนแพร่งสรรพศาตร์ 130,000 - 170,000
101 ถนนมังกร 2 100,000 - 170,000
102 ถนนยุคล 1 150,000 - 170,000
103 ถนนโยธา 130,000 - 170,000
104 ถนนราชบพิธ 100,000 - 170,000
105 ถนนหน้าพระลาน 85,000 - 170,000
106 ถนนกิจพาณิชย์ 170,000
107 ถนนคิสมาร์ค 120,000 - 170,000
108 ถนนจินดาถวิล 170,000
109 ถนนบริพัตร 130,000 - 170,000
110 ถนนพะเนียง 85,000 - 170,000
111 ถนนมหานครตัดใหม่ 170,000
112 ถนนอุณากรรณ 170,000
113 ถนนพระอาทิตย์ 85,000 - 160,000
114 ถนนดำรงรักษ์ 85,000 - 150,000
115 ถนนจันทน์ตัดใหม่ 77,000 - 150,000
116 ถนนกระออม 140,000
117 ถนนกัลยาไมตรี 85,000 - 130,000
118 ถนนจันทน์ 51,000 - 130,000
119 ถนนท้ายวัง 85,000 - 130,000
120 ถนนนางลิ้นจี่ 43,000 - 130,000
121 ถนนประชาชื่น 43,000 - 130,000
122 ถนนประชาราษฎร์ 43,000 - 130,000
123 ถนนประชาราษฎร์สาย 2 43,000 - 130,000
124 ถนนพระราม 3 43,000 - 130,000
125 ถนนราชวิถี 51,000 - 130,000
126 ถนนลูกหลวง 51,000 - 130,000
127 ถนนสนามชัย 85,000 - 130,000
128 ถนนสวนพลู 100,000 - 130,000
129 ถนนคลองวัดโสมนัส 120,000 - 130,000
130 ถนนอุทัยราชบำรุง 130,000
131 ถนนสุขา 1 84,000 - 120,000
132 ถนนนครไชยศรี 60,000 - 120,000
133 ถนนแพร่งภูทร 120,000
134 ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี 34,000 - 100,000
135 ถนนพระราม 5 51,000 - 100,000
136 ถนนพิษณุโลก 85,000 - 100,000
137 ถนนสาธุประดิษฐ์ 60,000 - 100,000
138 ถนนราชสีมา 60,000 - 100,000
139 ถนนสุโขทัย 43,000 - 94,000
140 ถนนเทิดดำริห์ 51,000 - 94,000
141 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 43,000 - 94,000
142 ถนนพิชัย 43,000 - 94,000
143 ถนนสวรรคโลก 55,000 - 94,000
144 ถนนอำนวยสงคราม 68,000 - 94,000
145 ถนนเชตุพน 85,000
146 ถนนรัชดาภิเษก 26,000 - 85,000
147 ถนนราชดำเนินใน 85,000
148 ถนนวงศ์สว่าง 43,000 - 85,000
149 ถนนศรีอยุธยา 85,000
150 ถนนอู่ทอง 85,000
151 ถนนพิบูลย์สงคราม 30,000 - 77,000
152 ถนนอาคารสงเคราะห์ 60,000 - 77,000
153 ถนนเศรษฐศิริ 47,000 - 77,000
154 ถนนเตชะวานิช 68,000 - 72,000
155 ถนนนนทรีย์ 34,000 - 68,000
156 ถนนเย็นอากาศ 43,000 - 68,000
157 ถนนเชื้อเพลิง 60,000 - 68,000
158 ถนนขาว 51,000 - 64,000
159 ถนนแฉล้มนิมิตร 43,000 - 64,000
160 ถนนทหาร 51,000
161 ถนนประดิพัทธ์ (ถ.ทหาร) 51,000
162 ถนนพระราม 6 51,000
163 ซอยวานิช 1 210,000 - 430,000
164 ซอยศาลาแดง 2 170,000 - 430,000
165 ถนนสีลม ซอย 3 (ซอยพิพัฒน์) 210,000 - 340,000
166 ถนนสีลม ซอย 5 (ละลายทรัพย์) 300,000 - 340,000
167 ซอยผลิตผล 380,000 - 430,000
168 ซอยประดิษฐ์ 300,000
169 ซอยเจริญพาณิชย์ 130,000 - 260,000
170 ซอยต้นสน 140,000 - 260,000
171 ซอยศาลาแดง 1 200,000 - 260,000
172 ซอยสหมิตร 260,000
173 ซอยร่วมฤดี 170,000 - 240,000
174 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 12 64,000 - 210,000
175 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 14 68,000 - 210,000
176 ซอยพิพัฒน์ 1 120,000 - 210,000
177 ซอยสมคิด 170,000 - 210,000
178 ซอยอนันตนาค 130,000 - 210,000
179 ถนนสีลม ซอย 9 (ศึกษาวิทยา) 190,000 - 210,000
180 ซอยนายเลิศ 190,000 - 200,000
181 ซอยโปโล 130,000 - 200,000
182 ซอยรองเมืองซอย 5 170,000 - 190,000
183 ซอยเจริญกรุง 39 (ศาลเจ้าเจ็ด) 170,000
184 ซอยเจริญกิจ 170,000
185 ซอยตลาดโบ๊เบ๊ - 170,000
186 ซอยพุทธโอสถ 100,000 - 170,000
187 ซอยเพชรพลอย 170,000
188 ซอยรองเมืองซอย 3 140,000 - 170,000
189 ซอยสองพระ 170,000
190 ซอยสันติภาพ 130,000 - 170,000
191 ซอยสันติภาพ 1 130,000 - 170,000
192 ซอยรามบุตรี 100,000 - 160,000
193 ซอยตลาดท่าเตียน 150,000
194 ซอยน้อมจิตร 30,000 - 150,000
195 ซอยนาคบำรุง 85,000 - 150,000
196 ซอยนาคราช 120,000 - 150,000
197 ซอยแม้นศรี 2 130,000 - 150,000
198 ซอยรองเมืองซอย 1 140,000 - 150,000
199 ซอยรองเมืองซอย 2 140,000 - 150,000
200 ซอยรองเมืองซอย 4 130,000 - 150,000
201 ซอยราชสีห์ 150,000
202 ซอยเกษมสันต์ 1 130,000 - 140,000
203 ซอยเกษมสันต์ 2 110,000 - 140,000
204 ซอยครุฑ 120,000 - 140,000
205 ซอยศุภมิตร 85,000 - 140,000
206 ซอยเกษมสันต์ 3 110,000 - 130,000
207 ซอยภาณุรังษี 100,000 - 130,000
208 ซอยหลานหลวง 14 68,000 - 130,000
209 ซอยศิริชัย 1 100,000 - 120,000
210 ซอยศิริชัย 2 120,000
211 สาธุประดิษฐ์ ซอย 51 , 53 85,000 - 120,000
212 ซอยเซนหลุยส์ 3 85,000 - 110,000
213 ซอยสามเสน2 94,000 - 110,000
214 ซอยสามเสน4 100,000 - 110,000
215 ซอยสามเสน6 94,000 - 110,000
216 ซอยงามดูพลี 85,000 - 100,000
217 ซอยตลาดมหานาค 68,000 - 100,000
218 ซอยบ้านบาตร 77,000 - 100,000
219 ซอยสาทร 1 85,000 - 100,000
220 ซอยสามเสน1 51,000 - 100,000
221 ซอยนันทา 68,000 - 94,000
222 ซอยเกษมศรี 85,000
223 ซอยจันทน์ 42 72,000 - 85,000
224 ซอยจันทน์ 44 85,000
225 ซอยเจริญกรุง 67 77,000 - 85,000
226 ซอยทนุรักษ์ (ซอยจันทน์ 12) 51,000 - 85,000
227 ซอยบ้านหล่อ 51,000 - 85,000
228 ซอยประดู่ 1 34,000 - 85,000
229 ซอยเย็นจิตร์ 59,000 - 85,000
230 ซอยสว่าง 6 85,000
231 ซอยสามเสน8 59,000 - 85,000
232 ซอยโสมนัส 85,000
233 ซอยองค์รักษ(สามเสน 28) 51,000 - 85,000
234 พระราม3 ซอย21 85,000
235 ซอยเทเวศร์1 68,000 - 77,000
236 ซอยเทเวศร์2 68,000 - 77,000
237 ซอยเทเวศร์3 77,000
238 ซอยนครสวรรค์ 16 68,000 - 77,000
239 ซอยปราสาทคอร์ท 72,000 - 77,000
240 ซอยศรีบำเพ็ญ 60,000 - 77,000
241 พระราม3 ซอย 12 60,000 - 77,000
242 ซอยจันทน์ 43 51,000 - 68,000
243 ซอยเจริญกรุง 78 68,000
244 ซอยเจริญกรุง 80 51,000 - 68,000
245 ซอยเจริญกรุง 82 68,000
246 ซอยตลาดศรีย่าน 60,000 - 68,000
247 ซอยทวีวัฒนา 51,000 - 68,000
248 ซอยนครสวรรค์ 14 68,000
249 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 15 60,000 - 68,000
250 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 8 , 10 51,000 - 68,000

251 ซอยบำเพ็ญกุศล 47,000 - 68,000
252 ซอยประชาราษฎร์ 8 43,000 - 68,000
253 ซอยพระแม่มารี 44,000 - 68,000
254 ซอยพัฒนะสิน 64,000 - 68,000
255 ซอยพิษณุโลก 7 68,000
256 ซอยพิษณุโลก 9 68,000
257 ซอยไมตรี 60,000 - 68,000
258 ซอยระนอง 1 60,000 - 68,000
259 ซอยรุ่งเพชร 68,000
260 ซอยรุ่งเพชร 2 68,000
261 ซอยสวนพลู 3 , 5 , 7 , 9 68,000
262 ซอยสาธุประดิษฐ์ 2 68,000
263 ซอยสามเสน 14 43,000 - 68,000
264 ซอยอมร 47,000 - 68,000
265 พระราม 3 ซอย 6 60,000 - 68,000
266 พระราม 3 ซอย 52 , 54 , 56 68,000
267 ซอยกรรณิการ์ 60,000 - 64,000
268 ซอยระนอง 2 60,000 - 64,000
269 พระราม 3 ซอย 28 60,000 - 64,000
270 พระราม 3 ซอย 37 64,000
271 สาธุประดิษฐ์ ซอย 34 (พัฒนาการ 1) 43,000 - 64,000
272 สาธุประดิษฐ์ ซอย 35 , 37 64,000
273 ซอยจันทน์ 39 47,000 - 60,000
274 ซอยจันทน์ 41 47,000 - 60,000
275 ซอยต้นมะขาม 51,000 - 60,000
276 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 11 34,000 - 60,000
277 ซอยประชาราษฎร์ 2 60,000
278 ซอยประชาราษฎร์ 4 55,000 - 60,000
279 ซอยประชาราษฎร์ 5 51,000 - 60,000
280 ซอยมหาทรัพย์ 60,000
281 ซอยมาตานุสรณ์ 60,000
282 ซอยสาธุประดิษฐ์ 4 60,000
283 ซอยสาธุประดิษฐ์ 6 51,000 - 60,000
284 ซอยสุโขทัย 3 ซ.ราชวิu3606 .ี24 51,000 - 60,000
285 ซอยสุโขทัย 4 ซ.ราชวิถี22 60,000
286 ซอยสุโขทัย 5 ซ.ราชวิถี 20 60,000
287 ซอยโสณมัย 2 51,000 - 60,000
288 นราธิวาสราชนครินทร์ ซอย 18 60,000
289 นราธิวาสราชนครินทร์ ซอย 20 47,000 - 60,000
290 นราธิวาสราชนครินทร์ ซอย 24 43,000 - 60,000
291 พระราม 3 ซอย 25,26,27,29,35 60,000
292 พระราม 3 ซอย 46 55,000 - 60,000
293 พระราม 3 ซอย 63 60,000
294 พระราม3 ซอย 14 60,000
295 พระราม3 ซอย 23 60,000
296 สาธุประดิษฐ์ ซอย 3 60,000
297 สาธุประดิษฐ์ ซอย 57 (ปรียานนท์) 51,000 - 60,000
298 สาธุประดิษฐ์ ซอย 58 47,000 - 60,000
299 ซอยนาคสุวรรณ 30,000 - 55,000
300 ซอยนาวิน 51,000 - 55,000
301 ซอยประพันธ์ศักด์ิ - 55,000
302 พระราม 3 ซอย 31 55,000
303 พระราม 3 ซอย 55 51,000 - 55,000
304 สาธุประดิษฐ์ ซอย 36 , 38 ,39, 40 55,000
305 สาธุประดิษฐ์ ซอย 44 51,000 - 55,000
306 สาธุประดิษฐ์ ซอย 46 55,000
307 สาธุประดิษฐ์ ซอย 49 43,000 - 55,000
308 สาธุประดิษฐ์ ซอย 55 51,000 - 55,000
309 ซอยจันทน์ 35 51,000
310 ซอยชุมชนหมู่บ้านเย็นจิตร์ 51,000
311 ซอยทางเข้าวัดใหม่ทองเสน 51,000
312 ซอยประชาชื่น 26 51,000
313 ซอยประชาชื่น 27 38,000 - 51,000
314 ซอยประชาราษฎร์ 10 51,000
315 ซอยประชาราษฎร์ 13 34,000 - 51,000
316 ซอยประชาราษฎร์ 32 43,000 - 51,000
317 ซอยประชาราษฎร์ 7 51,000
318 ซอยประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 17 51,000
319 ซอยปราสาทสุข 47,000 - 51,000
320 ซอยปรีชา 43,000 - 51,000
321 ซอยพัฒนาการ 1 51,000
322 ซอยพาสุข 51,000
323 ซอยมณี - ชวน 51,000
324 ซอยมิตรอนันต์ 51,000
325 ซอยเมฆสวัสด์ิ 47,000 - 51,000
326 ซอยเย็นอากาศ 2 43,000 - 51,000
327 ซอยเย็นอากาศ 3 51,000
328 ซอยลูกหลวง 6,7,8 51,000
329 ซอยวัดไผ่เงิน 34,000 - 51,000
330 ซอยศรีเทพชัย 38,000 - 51,000
331 ซอยสามเสน 19 34,000 - 51,000
332 ซอยสามเสน 25 51,000
333 ซอยสิทธิโยธา 1 51,000
334 ซอยสุโขทัย 2 51,000
335 ซอยสุโขทัย 6 43,000 - 51,000
336 ซอยอยู่ดี 34,000 - 51,000
337 พระราม 3 ซอย 47 34,000 - 51,000
338 สาธุประดิษฐ์ ซอย 42 43,000 - 51,000
339 สาธุประดิษฐ์ ซอย 7 51,000
340 สาธุประดิษฐ์ ซอย 9 51,000
341 ซอยประชาราษฎร์ 29 30,000 - 47,000
342 ซอยประชาราษฎร์ 31 30,000 - 47,000
343 ซอยประชาราษฎร์ 33,35 32,000 - 47,000
344 ซอยประชาราษฎร์ 36 30,000 - 47,000
345 ซอยประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 11 43,000 - 47,000
346 ซอยประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 15 34,000 - 47,000
347 ซอยประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 9 38,000 - 47,000
348 ซอยวงศ์สว่าง 6 อินทรานุสรณ์ 34,000 - 47,000
349 ซอยศรีย่าน 1 26,000 - 47,000
350 ซอยศรีย่าน 2 34,000 - 47,000
351 ซอยสามเสน 13 43,000 - 47,000
352 ซอยสุกัญญกิจ 34,000 - 47,000
353 ซอยกรองใจ 43,000
354 ซอยจารุวัสตร 38,000 - 43,000
355 ซอยประชาราษฎร์ 3 43,000
356 ซอยประชาราษฎร์ 37 17,000 - 43,000
357 ซอยประชาราษฎร์ 40/1 36,000 - 43,000
358 ซอยประชาราษฎร์ 42 34,000 - 43,000
359 ซอยประชาราษฎร์ 44 32,000 - 43,000
360 ซอยประชาราษฎร์ 6 43,000
361 ซอยประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 2 34,000 - 43,000
362 ซอยประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 4 41,000 - 43,000
363 ซอยราชวิถี 19 43,000
364 ซอยวงศ์สว่าง 8 34,000 - 43,000
365 ซอยสามเสน 16 43,000
366 ซอยสามเสน 20 38,000 - 43,000
367 ซอยสามเสน 22 38,000 - 43,000
368 ซอยสามเสน 24 38,000 - 43,000
369 ซอยสามเสน 26 38,000 - 43,000
370 ซอยธ.ทหารไทย 34,000 - 41,000
371 ซอยเนติศึกษา 34,000 - 41,000
372 ซอยประชาราษฎร์ 50 41,000
373 ซอยประชาราษฎร์ 52 41,000
374 ซอยประชาราษฎร์สาย1 ซอย10 26,000 - 41,000
375 ซอยสะพานขาว 34,000 - 41,000
376 ซอยประชาราษฎร์ 9 34,000 - 38,000
377 ซอยร่วมจิตต์ 2,3 26,000 - 38,000
378 ซอยวงศ์สว่าง 21 26,000 - 38,000
379 ซอยสามเสน 30 34,000 - 38,000
380 ซอยสุวรรณคดี 1 32,000 - 38,000
381 ซอยสุวรรณคดี 2 32,000 - 38,000
382 ซอยสุวรรณคดี 3 35,000 - 38,000
383 ซอยโชติวัฒน์ 21,000 - 36,000
384 ซอยธนลาภ 1 8,500 - 36,000
385 ซอยธนลาภ 3 36,000
386 ซอยธนลาภ 5 36,000
387 ซอยประชาชื่น 32 36,000
388 ซอยประชาชื่น 33 36,000
389 ซอยประชาชื่น 34 36,000
390 ซอยประชาชื่น 39 26,000 - 36,000
391 ซอยประชาราษฎร์ 40 34,000 - 36,000
392 ซอยประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 6 36,000
393 ซอยประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 8 36,000
394 ซอยกานต์ประภา 34,000 - 35,000
395 ซอยเทวรัตน์ 2,3 34,000
396 ซอยประชาราษฎร์ 25 34,000
397 ซอยประชาราษฎร์ 27 24,000 - 34,000
398 ซอยประชาราษฎร์ 56 26,000 - 34,000
399 ซอยประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 13 34,000
400 ซอยโรงเรียนเซนต์จอนออฟอาร์ต 30,000 - 34,000
401 ซอยวงศ์สว่าง 11 (วัดน้อย) 26,000 - 34,000
402 ซอยสามเสน 15 34,000
403 ซอยสามเสน 17 34,000
404 ซอยสามเสน 32 34,000
405 ซอยกิตติวานิช 32,000
406 ซอยดุลศิริ 32,000
407 ซอยประชาชื่น 38 21,000 - 32,000
408 ซอยประชาชื่น 40 26,000 - 32,000
409 ซอยประชาชื่น 41 26,000 - 32,000
410 ซอยประชาชื่น 42 26,000 - 32,000
411 ซอยประชาชื่น 43 24,000 - 32,000
412 ซอยประชาชื่น 44 26,000 - 32,000
413 ซอยประชาชื่น 45 32,000
414 ซอยประชาชื่น 46 32,000
415 ซอยประชาราษฎร์ 38 32,000
416 ซอยประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 32 26,000 - 32,000
417 ซอยพ่วงทรัพย์ 32,000
418 ซอยเจริญสุข 30,000
419 ซอยโชติสหาย 27,000 - 30,000
420 ซอยสวนฝรั่ง 26,000
421 ซอยสามเสน 23 21,000 - 26,000
422 หมู่บ้านทวีสุข 55,000 - 60,000
423 หมู่บ้านเทพนรินทร์ 60,000
424 หมู่บ้านพันระวี 60,000
425 หมู่บ้านร่มสุขวิลล่า 60,000
426 หมู่บ้านศรีกรุง 60,000
427 หมู่บ้านสุขเกษมวิลล่า 2 60,000
428 หมู่บ้านการ์เด้นเฮ้าส์ (ถนนนนทรีย์) 55,000
429 หมู่บ้านร่มสุข 55,000
430 หมู่บ้านศรีปราโมทย์ 51,000 - 55,000
431 หมู่บ้านแสงวิสุทธิ์ (ถนนนนทรีย์) 55,000
432 หมู่บ้านเจริญนิเวศน์ 51,000
433 หมู่บ้านชวนชื่น 51,000
434 หมู่บ้านนครไทย 38,000 - 51,000
435 หมู่บ้านนครหลวงไทย 2 51,000
436 หมู่บ้านนาวิน 51,000
437 หมู่บ้านปริยานนท์ 51,000
438 หมู่บ้านปาล์มวิลเลียม 47,000 - 51,000
439 หมู่บ้านพลอยไพลิน 51,000
440 หมู่บ้านภัทราวิลล่า 51,000
441 หมู่บ้านลิ้นจี่ 51,000
442 หมู่บ้านศรีรัชดา 51,000
443 หมู่บ้านสุขสรรค์ (ซอยสรรค์สุข) 51,000
444 หมู่บ้านศรีไทยวิลล่า 47,000
445 หมู่บ้านสาธุประดิษฐ์ 47,000
446 หมู่บ้านจูนวิลล่า 43,000
447 หมู่บ้านร่มเย็น (ซอยเศตะพราหมณ์) 43,000
448 หมู่บ้านอยู่ดีทาวน์เฮ้าส์ 43,000
449 หมู่บ้านเอสตร้าโฮมไพรเวทพาร์ท 30,000
450 ซอยทางทั่วไป 30,000 - 85,000
451 ไม่ติดถนนไม่ติดซอย 6,000 - 68,000

ที่มา : กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
 
copyright 2006 © land.co.th