บทความเกี่ยวกับที่ดินTopic : ประเภทการขอจดทะเบียน ณ สำนักงานที่ดิน
  »»  มีเนื้อหาย่อย( link) วิธีค้นหา : กด Ctrl+F และกรอกชื่อที่ต้องการค้นหา Download  »»  โ ปรแกรมอ่านไฟล์ PDF
หัวข้อบทความ  www.land.co.thขาย

มรดก

 • ค่าคำขอ แปลงละ ๕ บาท
 • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ร้อยละ ๒ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ เว้นแต่เป็นการโอนมรดก ระหว่างผู้บุพการีกับผู้สืบสันดาน หรือระหว่างคู่สมรส ร้อยละ ๐.๕ ของราคาประเมินทุนทรัพย์
 • ค่าอากรแสตมป์ ไม่เสีย
 • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ไม่เสีย
 • ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  ไม่เสีย

จำนองหรือบุริมสิทธิ

 • ค่าคำขอ  แปลงละ ๕ บาท
 • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ร้อยละ ๑ ของวงเงินจำนองหรือบุริมสิทธิ แต่อย่างสูงไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าเป็นการจำนอง หรือบุริมสิทธิสำหรับการให้สินเชื่อเพื่อการเกษตรของสถาบันการเงินที่รัฐมนตรีกำหนด ร้อยละ ๐.๕ แต่อย่างสูงไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 • ค่าอากรแสตมป์ กรณีการจำนองเพื่อเป็นประกันการกู้ยืมเงิน หรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร ตราสารกู้ยืมเงิน หรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารทุกจำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท หรือเศษของ ๒,๐๐๐ บาท เสียค่าอากรแสตมป์ ๑ บาทแต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ลักษณะตราสาร ๕
 • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ  ไม่เสีย
 • ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  ไม่เสีย

เช่า

  • ค่าคำขอ  แปลงละ ๕ บาท
  • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ร้อยละ ๑ จากจำนวนเงินค่าเช่าตลอดระยะเวลาการเช่า หากมีเงินกินเปล่าให้รวมเงินดังกล่าวเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมด้วย
  • ค่าอากรแสตมป์การเช่า คิดจากค่าเช่าตลอดเวลาที่เช่าหรือเงินกินเปล่า หรือทั้งสองอย่างรวมกันตลอดอายุการเช่า ทุก ๑,๐๐๐ บาท หรือเศษของ ๑,๐๐๐ บาท เสียค่าอากรแสตมป์ ๑ บาท ตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ลักษณะแห่งตราสาร ๑ 
  • ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ไม่เสีย
  • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ  ไม่เสีย


ที่มา :กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
 
copyright 2006 © land.co.th