บทความเกี่ยวกับที่ดินTopic : งานจดทะเบียนที่ดินกลาง
  »»  มีเนื้อหาย่อย( link) วิธีค้นหา : กด Ctrl+F และกรอกชื่อที่ต้องการค้นหา Download  »»  โ ปรแกรมอ่านไฟล์ PDF
หัวข้อบทความ  www.land.co.th


งานจดทะเบียนที่ดินกลาง มีภารกิจหน้าที่อะไรบ้าง
และสามารถช่วยอะไรท่านได้บ้าง?

 • รับคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สำหรับที่ดินที่มีโฉนด ใบไต่สวน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3, น.ส.3 ก., น.ส. 3 ข.)  เว้นแต่การจดทะเบียนที่ดินที่ต้องมีการประกาศหรือมีการรังวัด โดยจะดำเนินการ เช่นเดียวกับสำนักงานที่ดินจังหวัด สาขา หรืออำเภอต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปยังจังหวัดที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่

 • รับคำขอตรวจ ค้น ถ่ายเอกสาร คำขอเกี่ยวกับราคาที่ดินทั่วประเทศ

 • รับรองราคาประเมินที่ดินเพื่อนำไปประกันตัวผู้ต้องหา หรือจำเลย ณ สถานีตำรวจ หรือศาล ประกันการศึกษาต่อการเข้าทำงาน หรือนำไปประกอบหลักฐานการกู้ยืมเงิน

 • ให้คำแนะนำ ชี้แจง อธิบายปัญหา และวิธีการดำเนินการต่าง ๆ ทั้งทางโทรศัพท์ และที่สำนักงานฯ

 • ให้ส่วนราชการหรือข้าราชการ ขอดูหรือคัดราคาประเมินที่ดินได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆเมื่อไม่ประสงค์ให้เจ้าหน้าที่คัดหรือถ่ายและรับรองเอกสาร

  สถานที่ตั้ง
  สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  กรมที่ดิน ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณกรมที่ดิน ถนนพระพิพิธ แขวงพระราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ  10200
  เขตพื้นที่รับผิดชอบ
  ทั่วประเทศ
  หัวหน้างานจดทะเบียนที่ดินกลาง
  โทร  (02) 6221967
  ติดต่อสอบถาม
  โทร  (02) 2228199, (02) 2226131-40 ต่อ  232
ที่มา :กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
 
copyright 2006 © land.co.th