รวมที่ดิน ซึ่งประกาศขายโดย เจ้าของที่ดิน หรือ ตัวแทนเจ้าของที่ดิน
ที่ดินและผังเมือง
ผังเมืองใหม่ ตรวจสอบ ข้อ จำกัดของ การใช้พื้นที่ ก่อน ตัดสินใจซื้อ หรือ ลงทุน
ราคาที่ดินกับแนวรถไฟฟ้า
แนวรถไฟฟ้า บนดิน ใต้ดิน
แนวถนนใหม่ แนวเวนคืน
มีผลต่อราคาที่ดิน อย่างไร
มองที่ดิน มุมสูง มิติใหม่ จาก
google earth ง่ายต่อการค้น
หา หรือสำรวจ พื้นที่
 
:ID:179371 ????????? 98 ??? ?????????????-?????????????????????????????????????????  
พื้นที่ดิน : 98:ไร่:0:งาน :98:ตารางวา::ราคาที่ดิน:22,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? ????????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 11:33:33 AM
:ID:147773 -?????????10 ????????????????????????????????????????????(?????????????)  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 11:33:33 AM
:ID:147887 ????????? 910 ??.? ??????????? 1  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:100:งาน :2:ตารางวา::ราคาที่ดิน:54,600,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 12:35:23 PM
:ID:195245 ???????????? 226 ??? ???? ?.???????????????????????-??????? ????????????? 150 ??? ??????? ?????????????????70 ?????????????? 45 ???? ????????????? 22 ???? ?????????????????? ?????? ????? 0863944789  
พื้นที่ดิน : 226:ไร่:0:งาน :226:ตารางวา::ราคาที่ดิน:22.00:บาท:
ติดต่อ : ????? ????????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 11:33:33 AM
:ID:217580 ?????????100?????????? ?????????????????????? ???????????????? ???????????????  
พื้นที่ดิน : 111:ไร่:0:งาน :111:ตารางวา::ราคาที่ดิน:350,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : SAKDA :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 5:15:34 PM
:ID:216993 ?????????????????????????????? 2??????????24(??????-????????) 23??? 3???????????????????-??????-??????????  
พื้นที่ดิน : 75:ไร่:2:งาน :75:ตารางวา::ราคาที่ดิน:60,400,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 11:20:30 AM
:ID:217579 ?????????111???????????????-???????? ??.???34?????????????.  
พื้นที่ดิน : 111:ไร่:0:งาน :111:ตารางวา::ราคาที่ดิน:72,150,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 11:33:34 AM
:ID:216994 ????????????????????????????27???(??.-????)??????????CONDO??????-???????????  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:0:งาน :27:ตารางวา::ราคาที่ดิน:256,500,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 1:54:39 PM
:ID:191529 ???????????????????? 5 ??? ?.???????(??????????)?????????????????? ?????? ????? 0863944789  
พื้นที่ดิน : 5:ไร่:0:งาน :5:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
ติดต่อ : :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 11:33:34 AM
:ID:216994 ????????????????????????????27???(??.-????)??????????CONDO??????-???????????  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:0:งาน :27:ตารางวา::ราคาที่ดิน:256,500,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 11:20:35 AM
:ID:217580 ?????????100?????????? ?????????????????????? ???????????????? ???????????????  
พื้นที่ดิน : 111:ไร่:0:งาน :111:ตารางวา::ราคาที่ดิน:350,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : SAKDA :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 5:15:34 PM
:ID:217579 ?????????111???????????????-???????? ??.???34?????????????.  
พื้นที่ดิน : 111:ไร่:0:งาน :111:ตารางวา::ราคาที่ดิน:72,150,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 11:20:36 AM
:ID:217579 ?????????111???????????????-???????? ??.???34?????????????.  
พื้นที่ดิน : 111:ไร่:0:งาน :111:ตารางวา::ราคาที่ดิน:72,150,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 11:20:38 AM
:ID:166575 -????????????????? ?????????????? 5 ????????? ?????? 50 ??? ??????????????????  
พื้นที่ดิน : 50:ไร่:0:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 11:33:35 AM
:ID:166143 ????????? ???????????????????????????? 5-20 ??? ????????? 150,000.-  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 11:33:35 AM
:ID:162011 -????????? 17 ??? ????????? 60 ???? ????.?????????-?????????? ??.50 ???? ??? 25 ????  
พื้นที่ดิน : 17:ไร่:0:งาน :17:ตารางวา::ราคาที่ดิน:25,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 11:26:40 AM
:ID:158860 ????????? 650 ??.? ?????????????????? ?????????????????? 57???0 ???? ??????????????????  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:2:งาน :1:ตารางวา::ราคาที่ดิน:97,500,000.00:บาท:
ติดต่อ : ???? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 1:15:31 PM
:ID:157713 -????????? 5-2-71 ??? ???????????????????????????????? ???? 85000/??.?  
พื้นที่ดิน : 5:ไร่:2:งาน :5:ตารางวา::ราคาที่ดิน:85,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 11:20:40 AM
:ID:153070 ????????? 9 ??? ???????????????? ????????????? ????????????????????????????????????? ????????? 8 ????  
พื้นที่ดิน : 9:ไร่:0:งาน :9:ตารางวา::ราคาที่ดิน:8,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 11:33:36 AM
:ID:147884 ?????????? 20? ?? ?.?????? ???????????????? ?.???????  
พื้นที่ดิน : 20:ไร่:0:งาน :20:ตารางวา::ราคาที่ดิน:30,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 11:33:36 AM
:ID:147847 -?????????10 ????????????????????????????????????????????(?????????????)  
พื้นที่ดิน : 10:ไร่:0:งาน :10:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,200,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 11:20:42 AM
:ID:147773 -?????????10 ????????????????????????????????????????????(?????????????)  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 11:20:42 AM
:ID:147346 ?????????????????????????????????????????????????????????????????  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 025958119 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 5:15:45 PM
:ID:147326 -?????????7????????????????????????????????????????????????????????????????????? 20 ??  
พื้นที่ดิน : 7:ไร่:0:งาน :7:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 11:20:42 AM
:ID:191531 ???????????????????? 14 ??? ?????????????????????.??????????  
พื้นที่ดิน : 14:ไร่:0:งาน :14:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
ติดต่อ : ????? ????????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 11:26:40 AM
:ID:191529 ???????????????????? 5 ??? ?.???????(??????????)?????????????????? ?????? ????? 0863944789  
พื้นที่ดิน : 5:ไร่:0:งาน :5:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
ติดต่อ : :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 11:33:34 AM
:ID:189962 ????????? 152 ??? ?.??????? ????????? 700,000.-?????? 086-3944789  
พื้นที่ดิน : 152:ไร่:0:งาน :152:ตารางวา::ราคาที่ดิน:750,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? ????????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 11:35:29 AM
:ID:179372 ????????? 7 ??? ?????????????? ????????????????????4 ???????????? 5.5 ??????????  
พื้นที่ดิน : 7:ไร่:0:งาน :7:ตารางวา::ราคาที่ดิน:5,500,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? ????????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 11:35:38 AM
:ID:179371 ????????? 98 ??? ?????????????-?????????????????????????????????????????  
พื้นที่ดิน : 98:ไร่:0:งาน :98:ตารางวา::ราคาที่ดิน:22,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? ????????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 11:33:33 AM
:ID:171914 ????????? 8-2-70 ??????????????????????-?????????  
พื้นที่ดิน : 8:ไร่:2:งาน :8:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,500,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 11:35:07 AM
:ID:171575 ???????????????????????? 1-3-80 ??? ????????????? ???????? ??? 13 ????????  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:3:งาน :1:ตารางวา::ราคาที่ดิน:13,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? ????????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 3:13:59 PM
:ID:170437 --???????????????????????????????  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:0:งาน :27:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 11:35:23 AM
:ID:170436 -????????? 789 ??? ???????? ?.???????? ?????????????? ???? 160,000/???  
พื้นที่ดิน : 789:ไร่:0:งาน :789:ตารางวา::ราคาที่ดิน:160,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 1:43:32 PM
:ID:169715 ????????-?????? ????????? ??????????? ???????? ????????????? 200 ????  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 11:35:28 AM
:ID:169714 -?????????????????????????????????????????? 5 ?????? 75000/??.? ????????? 90 ????  
พื้นที่ดิน : 5:ไร่:2:งาน :5:ตารางวา::ราคาที่ดิน:75,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0800657838 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 12:01:21 PM
:ID:169712 -????????? 1 ??? ??? ?????????????????? ???? 100,000/ ??.? ???????????????????  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :2:ตารางวา::ราคาที่ดิน:100,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0800657838 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 12:01:19 PM
:ID:169711 ????????????? 2 ?????? ?????.???????????? 100,000/??.?  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :2:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
ติดต่อ : ????? ????????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 11:35:27 AM
:ID:169663 ????????? 600 ??.????? ??????????????? ????????????????????????????????  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:22,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 11:35:07 AM
:ID:168776 ????????? 1144 ??? ??????????????? ??.79-80 ??????????????? ??????????????? ???????????????  
พื้นที่ดิน : 1144:ไร่:0:งาน :1144:ตารางวา::ราคาที่ดิน:700,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 12:34:03 PM
:ID:166581 ???????????????????? ?????? ????????? 3 50 ??? ??????????????????????  
พื้นที่ดิน : 50:ไร่:0:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 11:35:22 AM
:ID:166579 ????????????????????????????? ??????? ??. 10 ?????????????????????? 50???????  
พื้นที่ดิน : 50:ไร่:0:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 5:15:10 PM
:ID:166577 --????????? 1000 ??? ?????????????  
พื้นที่ดิน : 1000:ไร่:0:งาน :1000:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 12:20:26 PM
:ID:166576 ????????? 850 ??? ???? ??????????????? ????????  
พื้นที่ดิน : 850:ไร่:0:งาน :850:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 12:19:41 PM
:ID:232360 ????????????? ????????, ????? ???????? (?????.???)  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:0:งาน :3:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,800,000.00:บาท:
ติดต่อ :??????:โทรศัพท์:0839999319:วันที่ประกาศ :2/18/2019 11:21:20 AM
:ID:232359 ????????????? ????????, ????? ???????? (?????.???)  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:0:งาน :3:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,800,000.00:บาท:
ติดต่อ :??????:โทรศัพท์:0839999319:วันที่ประกาศ :2/18/2019 11:21:20 AM
:ID:232358 ????????????? ????????, ????? ???????? (?????.???)  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:0:งาน :3:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,800,000.00:บาท:
ติดต่อ :??????:โทรศัพท์:0839999319:วันที่ประกาศ :2/18/2019 2:29:23 PM
:ID:216994 ????????????????????????????27???(??.-????)??????????CONDO??????-???????????  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:0:งาน :27:ตารางวา::ราคาที่ดิน:256,500,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 11:33:34 AM
:ID:217580 ?????????100?????????? ?????????????????????? ???????????????? ???????????????  
พื้นที่ดิน : 111:ไร่:0:งาน :111:ตารางวา::ราคาที่ดิน:350,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : SAKDA :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 5:14:46 PM
:ID:216993 ?????????????????????????????? 2??????????24(??????-????????) 23??? 3???????????????????-??????-??????????  
พื้นที่ดิน : 75:ไร่:2:งาน :75:ตารางวา::ราคาที่ดิน:60,400,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 11:33:35 AM
:ID:179816 ???????????????? 1???????????? ???.?????2????????????? ????????????????????????/????? ???????????  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :1:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,179,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ :2/18/2019 11:34:24 AM
«« หน้าก่อน | หน้าต่อไป »» หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 607 หน้า :จำนวนกระทู้ 30316 หัวข้อ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
copyright 2006 © land.co.th