ข่าวที่ดิน การพัฒนาที่ดินรูปแบบต่าง ความเคลื่อนไหวราคาที่ดิน อสังหาอื่น ๆ

กรมที่ดินแจงยอดรายได้ 5 เดือนปีนี้เก็บรายได้รวม 2.1 หมื่นล้านผู้ใช้ลด 5%

ดูข่าวทั้งหมด | วันที่ลงข่าว :7/3/2007 8:39:26 AM
---------------
กรมที่ดิน สรุปผลการให้บริการประชาชนและปริมาณการจัดเก็บรายได้ ของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ในระยะ 5 เดือนแรก (ต.ค.2549 - ก.พ.2550) ระบุว่า มีประชาชนมาติดต่อขอใช้บริการต่างๆ ณ สำนักงานที่ดินทั่วประเทศ จำนวน 2,143,889 ราย เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ปรากฏว่ามีผู้ใช้บริการลดลง 118,350 ราย หรือร้อยละ 5.23 ส่วนการจัดเก็บรายได้ (ค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ อากรแสตมป์) จัดเก็บได้ 21,098.07 ล้านบาท ลดลง 353.34 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.65ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดยอดการจัดเก็บรายได้ต่างๆ แบ่งออกเป็น ค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ จำนวน 7,900.65 ล้านบาท ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จำนวน 5,742.10 ล้านบาท ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 6,522.72 ล้านบาท ค่าอากรแสตมป์ จำนวน 932.60 ล้านบาท รวมเป็นรายได้ในการจัดเก็บทั้งสิ้น 21,098.07 ล้านบาท ยอดรายได้และผู้ใช้บริการที่ลดลงดังกล่าว เมื่อเทียบย้อนกลับไปในรอบ 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2550 พบว่ามีอัตราการลดที่น้อยลง กล่าวคือ ในรอบ 4 เดือนของปีงบประมาณ 2550 (ต.ค. 2549 - ม.ค.2550) มีประชาชนมาติดต่อขอใช้บริการที่สำนักงานที่ดินทั่วประเทศ 1,717,327 ราย เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ปรากฏว่ามีผู้ขอใช้บริการลดลง 111,688 ราย หรือร้อยละ 6.11 ส่วนการจัดเก็บรายได้ (ค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ อากรแสตมป์) จัดเก็บได้ 17,622.72 ล้านบาท ลดลง 196.87 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.10

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


 
 
 
 
copyright 2006 © land.co.th